Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gospodarczego prywatnego, prawa przedsiębiorców, prawa firmowego oraz prokury, rejestrów przedsiębiorców, historii prawa gospodarczego prywatnego, spółki cywilnej, spółek osobowych, spółek kapitałowych, w tym prostej spółki akcyjnej, łączenia, podziałów oraz przekształceń spółek. Skrypt stanowi połączenie opisowego przedstawienia omawianych zagadnień


Autor: Joanna Ablewicz
Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć

Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Publikacja zawiera istotne zmiany związane z postępowaniem gospodarczym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na uchylenie ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U

Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze

Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wy

Autor: Jan Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono

Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym

Autor: Hubert Kruk
Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała

Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gospodarczego prywatnego, prawa przedsiębiorców, prawa firmowego oraz prokur

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo gospodarcze prywatne Beck


Prawo gospodarcze prywatne Beck